PL PL
Regulamin konkursu - Wygraj senmatę na Mikołajki

 

„Ta promocja nie jest sponsorowana, prowadzona, administrowana i związana z Facebookiem w żaden sposób. Jako uczestnik rozumiesz, że dostarczasz informacje organizatorowi promocji a nie Facebookowi. Informacje podane w konkursie, będą wykorzystane w celach promocyjnych strony senmaty w serwisie Facebook.com ”

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „Wygraj senmatę na Mikołajki” zwanego w dalszej części dokumentu „Konkursem”.

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1.  
  1. Konkurs organizuje sklep www.senmata.pl – NC Solution, (dalej zwana w dokumencie „Organizatorem”) z siedzibą  na Al. Solidarności 115 lok 2, 00- 140 Warszawa.  Celem Konkursu jest promocja strony senmaty w serwisie Facebook.com.
  2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
  3. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu. Zgłoszenie się do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z postanowieniami niniejszego Regulaminu i wyrażenia na nie zgody.
  4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski.
  5. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.

§ 2. Adresaci konkursu  

 1.  
  1. Konkurs adresowany jest do wszystkich fanów strony senmata w serwisie Facebook.com
  2. Adresatami Konkursu są osoby zamieszkujące terytorium Polski. Dostarczanie nagrody w Konkursie odbywa się wyłącznie na terytorium Polski.

 

§ 3. Czas trwania konkursu

1.      Konkurs będzie trwać od dnia 21 listopada 2012 r. do dnia 30 listopada  2012 (do godziny 16:00)  włącznie.

2.      Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie www.senmata.pl  1 grudnia 2012 do godziny 18:00.

§4 . Warunki uczestnictwa

1.      Do udziału w Konkursie konieczne jest:

a.      bycie fanem strony senmaty w serwisie facebook.com: https://www.facebook.com/senmata

a.      przesłanie hasła - dokończenie zdania ‘Kobieta w ciąży….” na adres mailowy facebook@senmata.pl (w tytule maila należy wpisać  FACEBOOK)

b.      jeden Uczestnik może posługiwać się tylko jednym kontem e-mail i może przesłać tylko jedno hasło.

c.       WAŻNE! W treści maila należy dopisać następujące oświadczenie (brak tego zapisu w treści maila wyklucza uczestnika z Konkursu):

„Wyrażam zgodę na publikację napisanego przeze mnie hasła na stronie www.senmata.pl oraz podpisanie jej moim imieniem i nazwiskiem”.

2.      Zwycięzca Konkursu przenosi na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do udostępnionego hasła.

3.     Uczestnik, który dokonał zgłoszenia ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych lub osobistych osób trzecich w związku z konkursem. W związku z powyższym Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi wszelkie koszty, jakie Organizator poniesie w związku z dokonanym naruszeniem praw autorskich osób trzecich powstałych w związku z dokonanym przez uczestnika zgłoszeniem.

4.    Organizator Konkursu ma prawo wykluczyć Uczestnika Konkursu w razie nieprzestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Organizatora.

 

§5 . Jury Konkursowe i zasady przyznawania nagród

1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Jury Konkursowe, powołane przez Organizatora w składzie: Beata Stawiarska, Magdalena Kowalewska

2. Z puli zgłoszeń zostaną wybrane 3 najciekawsze hasła i 3 osoby otrzymają po jednej nagrodzie rzeczowej.

 

§6. Nagroda

1. Nagrodą jest Senmata mamma - Luksusowa poduszka ciążowa – kolor kremowy 

 

§7. Przyznawanie Nagrody

1. Organizator po wyłonieniu Laureata Konkursu zawiadomi Laureata - wysyłając informację na adres e-mail oraz umieszczając taką informację na stronie www.senmata.pl

2. Warunkiem wydania Nagrody jest przesłanie przez Uczestnika na adres e-mail Organizatora w terminie do 7 dni od momentu otrzymania wiadomości zawiadamiającej o wygranej, danych adresowych, pod które ma być dostarczona przesyłka z nagrodą. Organizator nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych, dane zostaną wykorzystane jednorazowo do wysłania nagrody, po czym zostaną usunięte.

3. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator uprawniony będzie do przyznania takiej nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie.

4. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę ani możliwość zamiany jej na inną nagrodę. 

 

§8. Wręczanie nagród

1. Nagrody  będą wysłane Laureatom Pocztą Polską lub Kurierem DPD w ciągu 3 dni od dnia otrzymania od Laureata potwierdzenia chęci odbioru nagrody i przesłania danych adresowych, na które ma zostać wysłana nagroda.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę polską lub kuriera przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem Konkursu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród w związku z prowadzeniem Konkursu.

 

§9. Roszczenia i reklamacje

1. Uczestnik Konkursu ma prawo zgłaszać reklamacje związane z przebiegiem Konkursu drogą elektroniczną, na adres: kontakt@senmata.pl

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamacje stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez email podany przez Uczestnika.

3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

 

§10. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Konkursu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosować się będzie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacja Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Decyzje Organizatora Konkursu oraz Jury mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.

4. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu i jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu wyłącznie w zakresie i w celach związanych z Konkursem w oparciu o przepisy z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz Regulaminu.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel